Toplumsal Cinsiyet Rolleri ile İlgili Yayın ve Araştırmalar

Yurt İçinde Yapılan Araştırmalar

Yurt Dışında Yapılan Araştırmalar

KAYNAKÇA

Amato, P. R. ve Booth, A. (1995). Changes in gender role attitudes and perceived marital quality. American Sociological Review, 60(1), 58-66. doi: 10.2307/2096345 

Aygün, Ş., Tekin, S. ve Özdemir, R. (2021). Farklı meslek grupları bağlamında toplumsal cinsiyet algısı ve dindarlık düzeyi arasındaki ilişki. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10(3), 2288-2309. doi: 10.15869/itobiad.896356

Batmaz, Ö. (2021). Resimli çocuk kitaplarındaki toplumsal cinsiyet eşitliğine bir bakış. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(1), 1-18. https://dergipark.org.tr/tr/pub/guebd/issue/64742/907148 adresinden elde edildi.

 Budak, H. ve Küçükşen, K (2018). Türkiye’nin sosyal transformasyon sürecinde y kuşağının “toplumsal cinsiyet rolü” tutumları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 17(66), 561-576.

Corrigall, E. A. ve Konrad, A. M. (2007). Gender role attitudes and careers: A longitudinal study. Sex roles56, 847-855. doi: 10.1007/s11199-007-9242-0

Du, H., Xiao, Y. ve Zhao, L. (2020). Education and gender role attitudes. Journal of Population Economics, 34(2), 475–513. doi:10.1007/s00148-020-00793-3

Ex, C. T. G. M. ve Janssens, J. M. A. M. (1998). Maternal influences on daughters’ gender role attitudes. Sex Roles: A Journal of Research, 38(3-4), 171-186. doi: https://doi.org/10.1023/A:1018776931419

Fan, P.-L. ve Marini, M. M. (2000). Influences on gender-role attitudes during the transition to adulthood. Social Science Research, 29(2), 258–283. doi: 10.1006/ssre.1999.0669

Göktaş, B. (2019). Araştırma görevlisi hekimlerin toplumsal cinsiyet rolleri tutumlarının ve cinsiyetçiliğe maruz kalma durumlarının nicel ve nitel yöntemlerle değerlendirilmesi. Tıpta uzmanlık tezi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

Güzel, A. (2016). Öğrencilerin toplumsal cinsiyet rolleri tutumları ve ilişkili faktörler. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi5(4), 1-11. https://dergipark.org.tr/en/pub/gumussagbil/issue/32262/358290 adresinden elde edildi.

Halpern, H. P., & Perry-Jenkins, M. (2016). Parents’ gender ideology and gendered behavior as predictors of children’s gender-role attitudes: A longitudinal exploration. Sex Roles: A Journal of Research, 74(11-12), 527–542. doi: https://doi.org/10.1007/s11199-015-0539-0

Kato, T. (2018). Associations of gender role attitudes with fertility intentions: A Japanese population-based study on single men and women of reproductive ages. Sexual & Reproductive Healthcare16, 15-22. doi: https://doi.org/10.1016/j.srhc.2018.01.002

Katz-Wise, S. L., Priess, H. A. ve Hyde, J. S. (2010). Gender-role attitudes and behavior across the transition to parenthood. Developmental Psychology, 46(1), 18-28. doi: 10.1037/a0017820

Lu, Z., Yan, S., Jones, J., He, Y., & She, Q. (2023). From housewives to employees, the mental benefits of employment across women with different gender role attitudes and parenthood status. International Journal of Environmental Research and Public Health20(5), 4364. doi: 10.3390/ijerph20054364td

Mensch, B. S., Ibrahim, B. L., Lee, S. M. ve El-Gibaly, O. (2003). Gender-role attitudes among Egyptian adolescents. Studies in Family Planning, 34(1), 8-18. doi: 10.1111/j.1728-4465.2003.00008.x 

Morgan, M. Y. (1987). The impact of religion on gender-role attitudes. Psychology of Women Quarterly, 11(3), 301–310. doi:10.1111/j.1471-6402.1987.tb00905.x 

Özer, G. ve Keser, P. B. (2020). Annelerinin ev içi ve ev dışı rollerine yönelik okul öncesi çocukların görüşlerinin toplumsal cinsiyet açısından incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 18(39), 377-413. doi: 10.34234/ded.679593

Özmete, E. ve Zubaroğlu Yanardağ, M. (2016). Erkeklerin bakış açısıyla toplumsal cinsiyet rolleri: kadın ve erkek olmanın değeri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 20(1), 91-107. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsadergisi/issue/21499/230533 adresinden elde edildi.

Reichelt, M., Makovi, K. Ve Sargsyan, A. (2021). The impact of COVID-19 on gender inequality in the labor market and gender-role attitudes. European Societies, 23(1), 228-245. doi:10.1080/14616696.2020.1823010

Savaş, G. (2018). Türkiye’de yaşayan bireylerin toplumsal cinsiyet eşit(siz)liği algısı – Gender (in) equality perception of individuals living in turkey. Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi, 1(2), 101-121. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ktc/issue/39906/461518 adresinden elde edilmiştir.

Tavits, M., Homola, J., Ward, D. ve Schleiter, P. (2023). Fathers’ leave reduces sexist attitude. American Political Science Review. https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:98ab264c-f7cb-4fd1-a7ff-f968fecfac9a adresinden elde edildi.

Tuna Uysal, M., Tan Eren, G. ve Şimşek, E. (2019). Toplumsalın doğallaştırılması: Erken evliliklerde toplumsal cinsiyet algısı. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (47), 196-220. doi: 10.35237/sufesosbil.569738

Wang, S., & Coulter, R. (2019). Exploring ethnic and generational differences in gender role attitudes among immigrant populations in Britain: the role of neighborhood ethnic composition. International Migration Review53(4), 1121-1147. doi:  https://doi.org/10.1177/0197918318802780

Yoo, J. (2020). Gender role attitude, communication quality, and marital satisfaction among Korean adults. Journal of Family Studies. doi: 10.1080/13229400.2020.1791230